Mc-Club Härmän säännöt

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§ Nimi
Yhdistyksen nimi on MC-Club Härmä. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhavan kaupungissa Alahärmän kaupunginosassa. Yhdistystä nimetään näissä säännöissä kerhoksi. Yhdistyksen lyhenne on MCC Härmä. Kerhon kieli on Suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Kerhon tarkoituksena on ohjata nuorten vertaisryhmissä tapahtuvaa sosiaalistumista, herättää asiallista harrastusta moottoripyöräilyyn ja kehittää jäsentensä ajotaitoa. Tässä tarkoituksessa kerho : Pyrkii toimimaan yhteistyössä poliisin, kaupungin ja seurakuntien nuorisotyön sekä Suomen Motoristit r.y:n kanssa. Antaa jäsenilleen liikenneopetusta, asennekasvatusta, ajotekniikka-, tekniikka ja varusteneuvontaa. Toimii jäsentensä edustajana antaen kulloinkin tarvittavia lausuntoja ja esityksiä. Harjoittaa julkista valistustoimintaa ja muullakin vastaavalla tavalla toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi kerho voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä. Hankkia varoja järjestäen keräyksiä ja arpajaisia, huvi- ja tanssitilaisuuksia, bingotoimintaa. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta. Kerho ei puutu uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.

Kerhon jäsenistö, liittyminen, erottaminen,jäsenmaksut

3§ Jäsenet ei toimi moottoripyöräilyn parissa, mutta joka kuitenkin haluaa tukea kerhon toimintaa ja joka maksaa kannatusjäsenmaksua.

4§ Kunniajäsenet ja – puheenjohtaja
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi. Perusteltu esitys on jätettävä kerhon kokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua ja arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kerhon kokouksessa valita hallituksen ehdotuksen pohjalta hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtaja ei maksa jäsenmaksua ja arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla on puhe- mutta ei äänioikeutta kerhon hallituksen kokouksissa.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Kerhon jäsen on oikeutettu eroamaan kerhosta kahden (2) kuukauden kuluttua siitä lukien, kun hän on ilmoittanut siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Kerhon jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa kerhosta, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kaksi kuukautta sen erääntymisestä lukien, taikka jos hän on toiminnallaan kerhossa tai sen ulkopuolella estänyt kerhon päämäärien toteuttamista taikka vahingoittanut sen mainetta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös kerhon kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä kerhon kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Kerhon jäseneksi liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.
Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, jonka kerhon hallitus jäseneksi hyväksyy kokouksissaan kirjallisen hakemuksen perusteella. Kerhon jäseneksi hyväksytyn nimi kirjoitetaan kerhon jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot. Jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti. Kerhon jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, alle 18-vuotiaita nuorisojäseniä, kannattavia jäseniä ja kunniajäseniä.

Kerhon kokoukset

7§ Kevätkokous
Kerhon kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat : Esitetään kerhon vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin kerhon hallinto ja toiminnantarkastajan antama lausunto ehkä antavat aihetta. Käsitellään muut hallituksen ja kerhon jäsenten esittämät asiat.

8§ Syyskokous
Kerhon syyskokous pidetään syyskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat : Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja viisi jäsentä. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä. Valitaan tarpeelliseksi katsottavat jaostot hoitamaan moottoripyöräharrastuksen eri alojen tehtäviä. Päätetään miten tiedonannot jäsenille toimitetaan. Käsitellään muut hallituksen tai kerhon jäsenten esittämät asiat.

9§ Ylimääräisen kokouksen pitäminen
Kerhon ylimääräinen kokous pidetään milloin kerhon kokous niin päättää, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

10§ Kokouskutsu
Kerhon kevät-, syys- ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, Komiat taikka Aviisi nimisissä sanomalehdissä julkaistavalla ilmoituksella, kirjeitse tai sähköpostilla. Muut tiedonannot tulee tehdä syyskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

Kerhon toimielimet

11§ Hallitus
Kerhon hallitukseen kuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi 5 jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi (2) jäsentä. Kolmen ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla hallitusta ensi kertaa valittaessa. Hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroiset jäsenet valitaan vuosittain. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen kerhon seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta.

12§ Nimen kirjoitus
Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kukin erikseen.

Kerhon tilit ja niiden tarkastus

13§ Tilikausi ja toiminnantarkastus
Kerhon tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

14§ Toiminnantarkastajan lausunto
Toiminnantarkastajan tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta antaa hallitukselle kirjallinen, kerhon kevätkokoukselle osoitettu toiminnantarkastuskertomus kerhon hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

15§ Tulojen käyttö
Jäsenmaksuista, lahjoituksista ja tempauksista kertyvät tulonsa kerho käyttää toimintansa rahoittamiseen.

Sääntöjen muutos ja kerhon purkaminen

16§ Sääntöjen muuttaminen
Kerhon sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kerhon kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen (¾) äänten enemmistöllä luettuna annetuista äänistä.

17§ Kerhon purkaminen
Kerhon purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kerhon kokouksessa kolmen neljänneksen (¾) äänten enemmistöllä luettuna äänetyksessä annetuista äänistä. Jos kerho purkautuu, käytetään sen varat moottoripyöräharrastusta edistäviin tarkoituksiin kerhon paikkakunnalla tai sen lähiympäristössä siten kuin kerhon viimeinen kokous päättää.